Obchodní podmínky

 

Naše ceny jsou uváděny vždy s DPH!

Zboží do hodnoty 30 000 Kč s DPH je možno zaslat na dobírku. Podle hmotnosti zásilky účtujeme obvyklý dopravní příplatek. Ten se může lišit v závislosti na dopravní vzdálenosti.

Orientační tabulka pro dodání v ČR:
0 - 5 kg - do 100 Kč
5 - 15 kg - do 150 Kč
15 - 30 kg - do 250 Kč
30 a více kg - upřesníme telefonicky

Při nákupu nad 30 000 Kč s DPH obvykle vyžadujeme platbu předem na základě námi zaslané výzvy k platbě. Po připsání kupní ceny na náš účet bude zboží neprodleně expedováno z našeho skladu s kompletní sadou dokumentace.

Zboží je také možné vyzvednout osobně, na základě předchozí telefonické domluvy. 
 

Obchodní podmínky prodeje zboží pro běžné zákazníky

 

Provozovatel obchodu:

 

Jiří Šejna

Zelenky Hajského 1631/12

Praha 3

130 00

Tel.: +420 603 876 325

Email: info@opaskysnozem.cz

IČO:07674651

 

Nejsme plátci DPH

 

1. Objednávka 
Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti: 
prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost;
telefon a e-mail kupujícího.
specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
množství požadovaných kusů produktů
vybraný způsob platby
požadovaný termín dodání zboží
adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

 

2. Platební podmínky 
Standardními způsoby úhrady kupní ceny dodaného zboží jsou: platba při jeho převzetí od dopravce, tzn. dobírkou při odběru zboží a platba předem převodem na účet prodávajícího. Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky.

 

3. Dodání zboží, způsoby dodání 
Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1, 3.2., 3.3. a 3.4) na území České republiky. 
Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou: 
Ověření objednávky.
Volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce .
Případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proformafakturu).
Objednané zboží je expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

 

3.1 Na adresu dodání s dobírkou 
Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení s uvedením telefonního spojení a informací, kdy mu bude zboží znovu doručeno. Kupující muže kontaktovat dopravce na uvedeném telefonním čísle a dohodnout si jiné místo a čas dodání. Pokud kupující nekontaktuje dopravce, pokusí se dopravce doručit zboží následující pracovní den. V případě, že dopravce kupujícího opět nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném druhé písemné oznámení s uvedením telefonního spojení. Pokud kupující nekontaktuje dopravce během dalších pěti pracovních dnů, vrací dopravce zboží zpět prodávajícímu. V případě větší částky k inkasu kontaktuje dopravce kupujícího nejprve telefonicky a dohodne si s ním termín doručení zboží předem.

 

3.2 Na adresu dodání bez dobírky 
Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. 
Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby ( logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

 

3.3 Osobní odběr v sídle prodávajícího 
Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

 

3.4 Dodání zboží - omezení hmotnosti 
V případě že hmotnost jednoho z kusů zboží z objednávky přesáhne 1000 kg, je možný pouze osobní odběr v sídle prodávajícího.

 

3.5. Místo plnění 
Místem plnění při odběru zboží dle bodu 3.1, 3.2 a 3.3 je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.). Veškeré zboží předané prodávajícím v místě plnění k přepravě je na území ČR pojištěno do výše 150.000,- Kč.

 

4. Dopravné 
K ceně zboží je účtováno dopravné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 15.000,- Kč bez DPH. Tabulka cen dopravného (bez DPH): 

na dodací adresu s dobírkou: 150,- Kč / balík 
na dodací adresu bez dobírky: 100,- Kč / balík 
osobní odběr v sídle prodávajícího: 100,- Kč.
K ceně je připočtena příslušná DPH.

 

5. Smluvní pokuta 
Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 900,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

6. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení 
V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. 

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména: 
smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele 
smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem.
Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli. 

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník - kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

7. Ochrana osobních údajů 
V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci. 
Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem. 

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího. 

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

 

8. Ostatní ujednání 
Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách. 
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí. 

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z 'www prohlížeče' poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti